Rugăciune la Maica Domnului, specială pentru praznicul Naşterii ei Spune-o acum cu credinţă şi Sfânta Fecioară îţi va împlini dorințele

Rugăciune la Maica Domnului, specială pentru praznicul Naşterii ei! Spune-o acum cu credinţă şi Sfânta Fecioară îţi va împlini cererile şi te va mângâia mereu!

Canon de rugăciune la Praznicul Naşterii Maicii Domnului

Tropar la Praznicul Naşterii Maicii Domnului, glasul al 4-lea:

Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru. Şi dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică.

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Veniţi, popoare, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor, că S-a preamărit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Veniţi, credincioşii, cu Duh Dumnezeiesc bucurându-ne, să cinstim cu cântări pe Ceea ce a răsărit astăzi din cea stearpă, spre mântuirea oamenilor, pe pururea Fecioara Prunca.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Curată Maică şi Slujitoarea lui Hristos Dumnezeu, Ceea ce eşti Solitoarea fericirii celei din început a neamului omenesc. Pe tine toţi după vrednicie cu cântări te mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Podul vieţii se naşte astăzi, prin care oamenii câştigând ridicare din căderea iadului, pe Hristos Dătătorul de viaţă cu laude Îl slăvesc.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin lemn ai omorât păcatul; şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fără prihană vieţuind lui Dumnezeu, aţi născut mântuirea tuturor, de Dumnezeu gânditori părinţi ai Celei ce a născut pe Ziditorul şi Dumnezeul nostru.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Domnul Cel Ce izvorăşte viaţă tuturor, a binevoit ca din cea stearpă să se nască Fecioara, întru care a primit a Se sălăşlui, păzind-o după naştere Fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Ceea ce este rodul Anei, pe Maria care a născut Strugurele Cel de viaţă Purtător, ca pe Născătoarea de Dumnezeu şi Folositoare şi Ajutătoare tuturor, astăzi să o lăudăm.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, Glasul rânduielii Tale şi Te-am preamărit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Doamne, Care ai dat tuturor pe Ceea ce Te-a născut pe Tine Liman de mântuire credincioşilor, pe Tine Te lăudăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine Dumnezeiască Mireasă te-a arătat Hristos Laudă şi Întărire, tuturor celor ce laudă cu credinţă Taina ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce nu ştii de nuntă, Stăpână, prin rugăciunile tale, fiind curăţiţi de greşeli, cu mulţumire pe tine toţi te fericim.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cel Ce ai risipit negura cea înseninătoare de umbră a vorbelor celor întunecate şi inimile credincioşilor, cu împlinirea adevărului, prin Fiica lui Dumnezeu le-ai luminat; şi pe noi, Hristoase, cu Lumina Ta ne povăţuieşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să lăudăm, popoare, pe Ceea ce a fost Pricină, de S-a făcut Om asemenea nouă Pricinuitorului fiinţei tuturor; de a Cărui închipuire învrednicindu-se proorocii se bucurau, iar nouă Mântuitorul Însuşi prin Fecioara ni S-a arătat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Odrăslirea toiagului celui uscat al preotului a descoperit lui Israel alegerea; iar Preamărită naşterea Fecioarei din cea stearpă, pe cei ce au născut-o, luminaţi i-a arătat.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Către Domnul din chit Iona a strigat: Tu pe mine mă scoate din adâncul iadului, ca să Te laud pe Tine şi cu Duh adevărat să jertfesc Ţie, ca Mântuitorului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Către Domnul întru necazul nerodirii au strigat de Dumnezeu înţelepţiţii părinţi ai Maicii lui Dumnezeu; şi pe Aceasta au născut-o spre Mântuirea cea de obşte şi Lauda tuturor neamurilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înţelepţii părinţi ai Maicii lui Dumnezeu, Dar Ceresc vrednic lui Dumnezeu au luat pe Căruţa cea mai Înaltă decât înşişi Heruvimii, pe Născătoarea Cuvântului şi a Ziditorului.

CONDAC, glasul al 4-lea.

Sfinţii Ioachim şi Ana din defăimarea nenaşterii de fii, iar Adam şi Eva din stricăciunea morţii au scăpat, Preacurată, prin Sfântă naşterea ta. Aceasta o prăznuieşte şi poporul tău, de vina greşelilor mântuindu-se, când striga către tine: cea stearpă naşte pe Născătoarea de Dumnezeu şi Hrănitoarea vieţii noastre.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Rugul cel nears cu foc în munte şi cuptorul caldeilor cel dătător de rouă, lămurit mai înainte te-au însemnat pe tine, Dumnezeiască Mireasă. Că Focul Dumnezeiesc Cel fără de materie în pântece materialnic fără de ardere L-ai primit. Pentru aceasta, Celui Ce S-a născut din tine cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Taina ta cea mare nu s-a descoperit lui Moise prin arătări materialnice, Preacurată, ca să se înveţe a-şi înălţa gândul la cele mai presus de cele pământeşti. Pentru aceea, înspăimântându-se de minune, striga: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scară Înţelegătoare, Munte din care s-a Tăiat Piatră fără de mână de om şi Uşă prin care a trecut Hristos, ceata proorocilor cu Dumnezeiască cuviinţă, mai înainte te-a numit, grăind: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

În cuptorul tinerilor mai înainte ai închipuit oarecând pe Maica Ta, Doamne. Că Închipuirea pe cei ce intraseră în foc i-a scos nearşi. Pe Aceasta o lăudăm că s-a arătat prin Tine marginilor astăzi şi o preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cortul cel mai Înalt rânduit, al încăperii noastre cu Dumnezeu, acum se naşte; care avea să nască pe Cuvântul Cel Ce S-a arătat nouă în trup. Pe Acela Îl lăudăm noi, cei ce din nefiinţă printr-Însul în fiinţă am venit şi-L preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prefacerea nerodirii, a dezlegat lumii nerodirea bunătăţilor şi Luminat pe Hristos L-a arătat că a venit pe pământ. Pe Acela Îl lăudăm, cei ce din nefiinţă printr-Însul fiinţă am primit şi-L preaînălţăm întru toţi vecii.

La cântarea a 9-a.

Stih: Măreşte, suflete al meu, Preaslăvită Naşterea Maicii lui Dumenzeu.

Irmosul:

Pe tine, Ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel Ce a Răsărit mai înainte de soare, Care trupeşte la noi a venit, din coapsele cele Fecioreşti în chip de negrăit L-ai Întrupat; Binecuvântată, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih: Măreşte, suflete al meu, Preaslăvită Naşterea Maicii lui Dumenzeu.

Irmosul:

Cel Ce popoarelor celor neascultătoare din piatră tare a izvorât ape, neamurilor celor bine ascultătoare le dăruieşte din coapse sterpe Rod spre veselie nouă, pe tine, Maica lui Dumnezeu Preacurată, pe care după vrednicie te mărim.

Stih: Măreşte, suflete al meu, Preaslăvită Naşterea Maicii lui Dumenzeu.

Irmosul:

Pe tine, Ceea ce eşti Pierzătoarea straşnicei osândiri de demult, Îndreptătoarea strămoaşei şi Pricina apropierii neamului omenesc către Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Glasul al 8-lea.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

Irmosul:

Străin lucru este mamelor fecioria, străină este şi fecioarelor naşterea de fii. Iar întru tine, Născătoare de Dumnezeu, amândouă s-au rânduit. Pentru aceasta, toate seminţiile pământului pe tine neîncetat te mărim.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

După vrednicia curăţiei tale, ai dobândit şi naşterea prin făgăduinţă, Maica lui Dumnezeu, că oarecând celei sterpe Rod de Dumnezeu Odrăslit ai fost dată. Pentru aceasta, pe tine toate seminţiile pământului neîncetat te fericim.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

Plinitu-s-a proorocia celui ce strigă: ridica-voi cortul cel căzut al Sfinţitului David, care întru tine, Preacurată, mai înainte s-a închipuit; prin care toată firea oamenilor, în trupul lui Dumnezeu s-a zidit din nou.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

Cinstim scutecele tale, Născătoare de Dumnezeu; mărim pe Cel Ce a dat Rod celei ce era mai înainte stearpă şi a deschis pântecele cel neroditor cu preaslăvire; că face toate câte le voieşte, Dumnezeu fiind Atotputernic.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

Preasfântă Ana, de Dumnezeu înţelepţită, odrăslit-ai, din pântece mai presus de nădejde şi din făgăduinţă, Floare de Pom Fecioresc şi Frumuseţea Curăţiei cea de Dumnezeu Crescută. Pentru aceasta, pe tine, toţi, ca pe rădăcina vieţii noastre şi maică a Maicii Stăpânului, te fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Străin lucru este celor fărădelege a slăvi pe Treimea Cea fără de început; pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Preasfântul Duh, pe Stăpânia Cea Atotputernică şi Nezidită; prin Care toată lumea se ţine, cu Voinţa Puterii Ei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Încăput-ai în pântecele tău, Fecioara Maică, pe Unul din Treime, pe Hristos Împăratul; pe Care Îl laudă toată făptura şi de Care se cutremură Cetele cele de sus. Pe Acela roagă-L, întru tot Cinstită, să se mântuiască sufletele noastre.

Catavasie:

Rai de Taină eşti Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, de care Lemnul Crucii cel de viaţă purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, acum înălţat fiind, închinându-ne lui, pe tine te mărim.

Catavasie:

Moartea ce a venit neamului prin mâncarea din pom, prin Cruce s-a stricat astăzi; pentru că blestemul strămoaşei a tot neamul s-a dezlegat prin Odrasla Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, pe care toate puterile cereşti o măresc.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Fecioara Maria şi Născătoarea de Dumnezeu cu adevărat, ca un Nor al Luminii, astăzi ai Strălucit nouă şi din cei drepţi ai ieşit spre lauda noastră. Nu se va mai osândi Adam, că Eva din legături s-a dezlegat. Pentru aceasta, glăsuind, să strigăm cu îndrăzneală, către cea Singură Curată: Bucurie vesteşte naşterea ta la toată lumea.

Sursa: rugati-va-neincetat

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata